> NLM ung / Nyheter / Hvem av disse skal lede barne- og...Hvem av disse skal lede barne- og ungdomsarbeidet?

Valgkomiteen i NLM har foreslått elleve kandidater til plassene som medlemmer i NLMs barne- og ungdomsråd (BUR). Utsyn.no presenterer her kandidatene, i alfabetisk rekkefølge. Alle har svart skriftlig. Dette er et utdrag. Les svar på alle spørsmålene i papirutgaven av Utsyn nr. 9.

Åshild Alte

Bosted: Tromsø (Balestrand fom august)

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Vi trenger ledere, unge og eldre, som er villige til å forplikte seg og være tilstede, år etter år. Lederopplæring og lederoppfølging er viktig. Vi må være der barn og unge er, de kommer ikke til oss hvis de ikke kjenner oss. Vi må be om å få åpenbart at det største og viktigste som finnes er å få være et redskap for Gud i arbeidet for at nye skal bli frelst og troende bevart.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja. Støtteordningene bør vi benytte oss av så lenge de finnes. Tidligere har jeg fryktet at det kan medføre et skille mellom generasjonene, men endringene vil bli små i det lokale arbeidet, og jeg har tro på at vi fortsatt vil være NLMere alle sammen, med en gjensidig, og forhåpentligvis styrket, ansvarsfølelse.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Ja. Ønske om trossamfunn vil vokse i takt med forsamlingsveksten. Samtidig er det viktig at alle som velger å forbli i statskirken fortsatt kan kjenne seg hjemme i NLM, mange steder er samarbeidet med kirken godt og verdifullt.

 

Gunnlaug Kristoffersen

Bosted: Tromsø

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Hovedmålet med å drive lag er å vinne og bevare unge mennesker for Jesus. Derfor må vi stadig finne nye arenaer å møte dem på, der vi kan etablere gode og stabile relasjoner. Ledere som kan være aktive over flere år er gull verdt i denne sammenhengen. Av og til tror jeg fokuset på selve arrangementet kan stå i fare for å overgå fokuset på den gode relasjonen.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja. Jeg tror det er mange fordeler med en klarere inndeling. Ungdommene i organisasjonen vil bli utfordret til et enda større engasjement når de får sin egen arena å spille på, der deres stemmer blir hørt. Denne delingen vil være en investering for fremtiden.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Slik utviklingen er nå, kan det se ut til å være uunngåelig. Jeg tror likevel det er viktig å bruke tid på å ta et slikt endelig valg, og vi må få klarhet i hvilke endringer en slik etablering vil medføre.

 

Martin Andreas Lehre

Bosted: Bergen

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Det er viktig å sørge for å ha kontinuitet i arbeidet. Vi må sørge for at det finnes tilbud til alle alderstrinn. Hvis vi har arbeid for alle aldersgrupper, vil det være naturlig for barna å fortsette i en annen aktivitet når de blir for gamle for den de er med i. Fordi mange ønsker å være der det skjer, vil et etablert miljø fort rekruttere flere.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Det virker som de økonomiske fordelene er så store at det vil være dumt å ikke gjøre det. Hvis NLM Ung skilles ut, må vi sørge for at NLMs særpreg ivaretas i den nye organisasjonen. Det er også viktig å sørge for tett kontakt mellom generasjonene.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Dersom trenden innenfor Den norske kirke fortsetter, er det vanskelig å se noen annen løsning. Uavhengig av om det etableres et eget trossamfunn, bør vi arbeide inn mot Dnk for å bevare den brede appellen og for å påvirke i riktig retning.

 

Gunnar Loland

Bosted: Bergen

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Det er nå vi har økonomiske muligheter til å få satt inn tiltak som kan snu trenden. Jeg har stor tro på NLM Ung sitt målrettede arbeid for å kartlegge situasjonen og sette inn tiltak der det er nødvendig. Fokus på rekruttering og ledertrening er gode eksempler på slike tiltak.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja. De økonomiske fordelene ved å skille ut NLM Ung er store, både når det gjelder organisasjonsstøtte og frifond-midler. Her er det et viktig prinsipp at NLM Ung er forpliktet til å arbeide i samsvar med NLM, slik at hovedstyrets læreansvar også omfatter NLM Ung. Jeg tror mer demokrati vil gi økt engasjement, og synes det er positivt at BUR får mer innflytelse over barne- og ungdomsarbeidet i NLM.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Ja. Slik utviklingen er mange steder i Den norske kirke så tror jeg et slikt behov vil fremtvinges i nær fremtid.

Per Ove Malmin

Bosted: Bjørkelangen, Akershus

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Gjennom bønn, god forkynnelse og målrettet arbeid kan vi fornye arbeidet for en ny generasjon. Da jeg kom hjem fra misjonærperioden i Tanzania var det flott og igjen få møte så mange kalls- og misjonsbevisste unge ledere. Den entusiasmen vil jeg være med på å oppmuntre og legge gode rammer for. Vi driver et åndelig arbeid og kun Gud gir vekst. Ikke alt kan telles. Jeg har tro på at NLM Ung igjen vil snu trender og skape nye trender. Det tror jeg vil føre til nye typer lag eller arbeidsformer som også inneholder godt indre liv og misjonsfokus. La de unge få frihet og rom. NLM Ung er fremtiden i NLM.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja. Jeg har fått møte og snakke med mange unge ledere som ikke mangler engasjement, men som har opplevd strukturene som vanskelige. Vi trenger å møte en ny tid og en ny virkelighet av unge kallsbevisste ungdommer med en ny struktur. Unge, sunne åndelige ledere med drømmer og visjoner vil ta ansvar og bli ansvarliggjort. Gir vi ansvar, vil flere oppleve tillit, tilhørighet og arbeidsglede.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Jeg tror saken trenger mer tid. Samtidig lever dette spørsmålet og må tas på alvor. Det handler om å finne gode løsninger som ivaretar ulike misjonsvenner, samholdet og oppdraget «Verden for Kristus».

 

Fridtjov Middelthon

Bosted: Klepp på Jæren

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Det må skapes et behov for evangeliet i våre fremtidige ledere, sørge for at de blir kjent med Bibelen og kallet. Vi må inspirere, kanskje ved foredrag og samlinger, og legge til rette for en god og enkel start. En begynnelse kan være å bevisstgjøre foreldre på hvor mye de selv betyr for barnets tro og retningsvalg, ha samtale om troen i hjemmet og for eksempel starte foreninger med sine og naboens barn. Dette er helt klart et bønneemne vi må huske på.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Det er en del ting som må avklares, men jeg ser fordelene ved å skille ut NLM Ung, i form av statlig støtte og at ungdom kanskje blir mer inspirert. Vi må kanskje spørre hvordan vi best når ut med evangeliet? Når vi flere ved å skille ut ungdomsarbeidet? Det er i tilfelle viktig med tette bånd mellom organisasjonene og at målet er det samme.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Mye taler for at vi blir et eget trossamfunn. Den teologiske utviklingen i statskirken vet vi ikke hvor ender og vil ha mye å si for den endelige avgjørelsen.

 

Magnus Mjelstad

Bosted: Åsane, Bergen

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Vi må våge å tenke nytt. Vi må tørre å la noe gå til grunne for at noe nytt skal få spire frem. Flere steder hvor lag er lagt ned har de opprettet nye samlinger med nye varianter og andre aktiviteter, men hvor hovedfokuset er det samme. Vi har mye å lære av disse.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja! Hovedsakelig på grunn av økonomiske interesser, men jeg tror også at ansvar og tillit er noe som kaller barn og unge til enda mer iver i arbeidet vi driver. Ellers er Misjonssambandet en god plass å være, også for barn og unge, så jeg ser ingen andre tungtveiende grunner.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Hvis situasjonen i Den norske kirke fortsetter å holde frem slik den gjør i dag, tror jeg det er nødvendig. Det finnes mange som ikke lenger kan identifisere seg med Dnks teologiske utvikling. Men hvem vet? Kanskje det kommer seg når kirke og stat skiller lag. La oss håpe. Det beste ville vært om vi kunne samarbeidet om å nå barn, unge, vokse og eldre med Bibelens budskap.

 

Liv Marit Egeland Pettersen

Bosted: Spydeberg i Østfold

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Vi må forstå vår egen tid og styrke det som fungerer godt. Lokalt trengs alle generasjoner for å favne barna fra de er små til brytningene kommer i 11–13 års-alderen. Leirarbeid er fortsatt helt sentralt. I tenårene trengs større samlinger. UL betyr enormt mye for NLM. De unge må fortsatt få tillit, støtte og god fallhøyde. Gudstro og engasjement skapes av Herren og formes av rollemodellene vi har. Hvis arbeidet nå har gått feil vei, må vi være åpne for at unge finner nye veier i sin søken etter å nå vårt felles mål, at deres venner og neste generasjon blir kjent med Jesus slik at han blir Herre i livet. La NLM fortsatt være kjent for sunn og sann bibelsk forkynnelse og livsutfoldelse med frimodige ledere, kvinner og menn, godt hjulpet av tjenlig markedsføring.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja. Det signaliserer vilje til å styrke barne- og ungdomsarbeidet og vil etter det jeg forstår utløse midler til å gjennomføre dette. Det er også viktig for NLM med kultur for åpne meningsutvekslinger og demokratiske prosesser.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– NLM bør fortsatt være en vekkelses- og misjonsbevegelse med samarbeid der vi bygger kristen enhet. Unge søker imidlertid et tettere «alt-i-ett-fellesskap», og endringer både innen Den norske kirke og i kristenlandskapet for øvrig utfordrer oss på å definere positivt hvem vi er for vår tid og hvordan vi har tenkt å realisere vår visjon, «Verden for Kristus». Vi bør være aktive pådrivere i samtaler og samarbeid med trosfeller i det etablerte lutherske nettverket.

 

Steffen Stensland

Bosted: Oslo

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Jeg mener vi må kjøre et dobbelt spor. Vi må ha barne- og ungdomslag som er i stand til å utruste og oppbygge kristne, med god undervisning, forkynnelse og oppfølging. Samtidig må vi våge å tenke radikalt nytt om misjon i Norge og legge til rette for at vi får arenaer hvor vi møter og forkynner til barn og unge som aldri vil «slumpe innom» et kristent møte. Mange steder tror jeg det er ønsketenkning at ikke-kristne vil finne på noe slikt.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Slik det ser ut for meg er fordelene store ved å gjøre det, men da med ordninger som fører til et tett samarbeid, hvor vi driver arbeidet med samme basis og formål. Jeg tror ikke vi selger oss til staten ved å motta mer midler til vårt arbeid. Om noen vil bruke dette som et motargument, vil jeg hevde at vi for lengst har solgt oss. Som misjonsorganisasjon må vi være forberedt på at vi kan komme til et punkt hvor vi må si ifra oss statsstøtte, men vi er ikke der ennå. Jeg har også tillit til vurderingene som tidligere barne- og ungdomsråd og hovedstyret har gjort.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Kanskje. Jeg har ingenting imot at vi organiserer våre forsamlinger i et trossamfunn. Jeg tror NLM allerede er etablert som et trossamfunn, men vi er ikke registrert som det. Det er heller ikke det jeg anser som viktigst, da er jeg mer opptatt av at vi driver vårt arbeid forsvarlig og at vi har en helhetlig forkynnelse i de forsamlingene vi har.

 

Linda Ydstebø

Bosted: Sola

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Jeg tror det er viktig å styrke innholdet i de barne- og ungdomslag vi har i dag ved å gi hjelp til god bibelundervisning. Vi har et stort ansvar for å gi de unge kunnskap og kjennskap til Jesus. Samtidig må vi utfordre hverandre, både unge og eldre, på å gi av fritiden vår slik at flere barn og unge kan bli kjent med Jesus. Det må være et mål for oss å starte nytt arbeid. Vi må be Gud vise oss hvordan han vil at vi skal forvalte ikke bare pengene våre, men også tiden vår.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ut i fra det som har kommet frem til nå i denne saken så tror jeg det kan være positivt at NLM Ung skilles ut. De økonomiske fordelene er åpenbare, men jeg tror også som flere har påpekt at det å få større ansvar kan være veldig positivt for engasjementet og eierforholdet til arbeidet.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Ønsket om en alternativ kirkerettslig tilhørighet vil nok øke dersom Den norske kirke fortsetter å utvikle seg i samme retning som nå. Jeg håper vi får en bred drøfting om dette, slik at vi får den løsningen som organisasjonen er best tjent med i forhold til det som er vår primære målsetting.

 

Margunn Østebø

Bosted: Rennesøy

– Antall barne- og ungdomslag i NLM har gått betraktelig ned de siste årene. Hva kan gjøres for å snu trenden?
– Jeg tror vi må våge å omstrukturere, men huske at det bare er det enkle Ordet om korset som kaller og frelser mennesker. Å se den enkelte, og disippelgjøre barn og unge slik at de utvikler et nært og personlig forhold til Jesus, vil gjøre dem i stand til selv å nå ut blant sine ikke-kristne venner. Gode åndelige ledere i nære fellesskap vil føre til at nye kan bli sett, få høre Ordet og bli opplært.

 

– Bør NLM Ung skilles ut som egen organisasjon?
– Ja, jeg tror det. Av økonomiske og praktiske grunner, men også fordi det åpner for nytenkning. Men det er viktig med gode retningslinjer for et tett samarbeid mellom NLM og NLM Ung. De eldres visdom, råd og erfaringer er nødvendig.

 

– Tror du Misjonssambandet har etablert et eget trossamfunn innen 2020?
– Ja. Mange ønsker å tilhøre NLM som trossamfunn. Dette gir større muligheter til å bruke Bibelens menighetsprinsipper som retningsmal, og til å tydeliggjøre ledere i form av hyrder og eldste. Forsamlingen er selve bærebjelken for misjonsarbeid, men vi må passe oss så ikke organisering og strukturer hindrer fokuset på å nå nye med evangeliet.


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.