Samfunnsutvikling

Foto: Bjørn Olav Sørhus

I Mongolia arbeider NLM med å styrke barns rettigheter og bedre deres livsvilkår. Vårt arbeid fokuserer særlig på barn med funksjonsnedsettelse og internatbarn fra nomadefamilier.

Barn med funksjonsnedsettelse

En av de aller svakeste gruppene i samfunnet i Vest-Mongolia, som i Mongolia for øvrig, er barn med funksjonsnedsettelse. Myndighetene har ikke oversikt over hvor mange dette dreier seg om, og de vet heller ikke hvilke behov barna har. Barna blir ofte isolert fra samfunnet, og familien blir ledet inn i fattigdom.

Med barn med funksjonsnedsettelse blir omsorgsbyrden så tung at en av foreldrene må være hjemmeværende. De færreste av barna går på skolen. Lovene og systemene som ivaretar disse barna har liten praktisk betydning.

I 2018 og 2019 skal NLM begynne kartleggingen av disse barnas situasjon i to provinser i Vest-Mongolia (planleggingsprosjektet «Strengthening Children with Disabilities development»). NLM skal også kartlegge nåværende aktiviteter for å bidra til å styrke samarbeidet med myndighetene. Dette skal munne ut i en langsiktig plan for et prosjekt som skal gå fra 2020.

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelse og familiene deres blir forbedret og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

           

Gode internat

I Mongolia lever mange som nomader, og familien bor ofte langt fra skolen. For at barna skal få undervisning, må de bo på internat fra de er seks år gamle. Siden 2009 har NLM arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn og deres familier gjennom prosjektet «Strengthening Children’s Rights». Arbeidet pågår i to provinser, Khovd og Bayan-Ulgii, helt vest i Mongolia.

Vi jobber tett med lokale og nasjonale myndigheter. I møter og ulike forum blir internatbarnas situasjon belyst, og målet er at viktige beslutningstakere skal prioritere internatbarna i større grad. Dette vil føre til en positiv effekt for internatbarna, også etter at prosjektet er ferdig.

«Strengthening Children`s Rights » har også et nært samarbeid med de ulike internatene. Her blir det holdt kurs i barneoppdragelse, barns rettigheter, beskyttelse og andre tema som er viktige for barns situasjon. Målet er at de ansatte som jobber med barna blir mer aktive, får mer kunnskap og kan være trygge omsorgspersoner for barna mens de bor på internatene.

      

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 2,5 mill.

Kontakt: Karen Colban Hoel, khoel@nlm.no

    

Les mer

Noe nytt spirer frem

Retten til å være barn

Barnas rettigheter forplikter

Praksis i Khovd

På internatbesøk i Manhan


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.