> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsområde mai:...Månedens misjonsområde mai: Øst-Afrika

Foto: Even Kleppa

I Øst-Afrika samarbeider NLM tett med de nasjonale kirkene for å utruste de kristne til å nå sine egne. Vi driver også bistandsarbeid og satser strategisk for å nå en av verdens minst nådde folkeslag med evangeliet.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for de utsendingene og teamet som har flyttet tilbake til helt unådde folkegrupper.
  • Be om at mediearbeidet på Voi må nå ut til målgruppene.
  • Be om at voksenopplæringsprosjektene i Kenya kan bidra til positiv forandring og utvikling, og be om gode relasjoner.
  • Be om at litteraturorganisasjonen Soma Biblia må nå ut til mange flere med evangeliet.
  • Takk og be for alt det gode arbeidet som skjer i NLMs samarbeidsbispedømmer. Be om at flere barn og unge kan bli kjent med Jesus.
  • Be om godt samarbeid mellom dem som er engasjert i vann- og helseprosjektet og lokalbefolkningen i Tana North-distriktet.
  • Be for studentene ved bibelskolen i Kiabakari, spesielt for de som skal bli evangelister. Be om godt samhold mellom elever og lærere på den norske skolen.
  • Be om at arbeidet til MAF må være til hjelp for befolkningen i vanskelig tilgjengelige områder, og be om beskyttelse for våre utsendinger.
  • Be om at Gud må lede NLMs utsendinger i Øst-Afrika, og at mennesker kan møte Jesus fordi vi er her.

– Jeg ønsker å bli evangelist fordi jeg vil at andre mennesker skal bli frelst, og for at de skal bli bedre kjent med Gud, sier Emanuel Marco. Han er evangelist og elev på Kiabakari bibelskole i Tanzania.

NLM har drevet arbeid i Øst-Afrika siden midten av 1900-tallet, og Tanzania var et av NLMs første misjonsfelt etter at organisasjonens misjonærer måtte forlate Kina.

Bibelskolen på Kiabakari, hvor NLM og LM (NLMs danske søsterorganisasjon) har misjonærer og bidrar med støtte, tilbyr inntil 3 års utdanning.

Mange av elevene velger, i likhet med ungdommer på bibelskoler i Norge, å gå kun ett år. Men noen går også videre og blir utdannet til evangelister, noe som er helt nødvendig for kirken.

  

– Evangelister i Tanzania har gjerne ansvar for en menighet, i tillegg til å drive evangelisering i det området de får tildelt, forklarer Lars Stensland, som er misjonær for NLM og underviser på Kiabakari.

Han forklarer at alle menighetene i bispedømmet der Kiabakari ligger skal ha en evangelist. Siden det for tiden er 102 menigheter, trengs det til enhver tid like mange evangelister.

– Derfor er bibelskolen veldig viktig for at kirken her skal overleve.

  

Men Kiabakari bibelskole er ikke bare viktig for kirken. Skolen er ikke minst viktig for elever som Emanuel.

– Emanuel vokste opp med foreldre som ikke var kristne, forteller pastor Thomas Malingita, som er svært glad over forvandlingen han har sett hos studenten etter at han begynte på bibelskolen. – Nå vitner han ikke bare for slektningene sine, men han vitner også frimodig i menigheten og til folk han møter. Han har fått en ny frimodighet til å tale, som gjør at mennesker tar imot Jesus og kommer tilbake for å tjene Gud.

     

Emanuel Marco studerer til å bli evangelist. Foto: Even Kleppa

    

Prioriterer de minst nådde

Utdanning og utrustning av unge kristne, så de kan bli styrket i troen og utvikle seg til en ny generasjon av ledere i kirken, er en helt nødvendig og sentral del av NLMs misjonsarbeid.

Gjennom teologisk utdanning bygger man en levende og selvstendig kirke som selv kan ta ansvaret for å bringe evangeliet til sitt eget folk når misjonsorganisasjonene går videre til nye unådde folkeslag.

Og nettopp dette er særlig viktig for NLMs prioriteringer i Øst-Afrika.

NLM har hele tiden satset på å nå minst nådde folkegrupper. Vi har en tradisjon for å konsentrere oss om arbeid i områder der det er liten eller ingen annen misjonsinnsats, og dette gjelder ikke minst også i Øst-Afrika.

For selv om vi har drevet arbeid i både Kenya, Tanzania og tilstøtende områder i mange tiår, og i dag står sammen med store og selvstendige, nasjonale lutherske kirker, er det fremdeles unådde folkeslag i regionen.

Derfor overfører NLM i dag mer og mer av sine ressurser og personell i området til arbeid blant en av disse unådde folkegruppene, som regnes som svært krevende å nå med evangeliet. Denne satsingen vil stå sentralt i NLM Øst-Afrikas arbeid de kommende årene.

             

Kirke på landsbygda i Øst-Afrika. Foto: Roar Lindefjeld

  

Stadig videre

For at en slik omprioritering av misjonens ressurser skal være mulig og forsvarlig, er vi helt avhengig av at det etableres gode institusjoner som Kiabakari bibelskole.

NLM var tidligere også involvert i etablering og drift av bibelskolene i Waama i Tanzania og Kapenguria i Pokot i Kenya, i samarbeid med kirkene og andre misjonsorganisasjoner. Men etter mange års innsats bærer de lokale kirkene nå størstedelen av driften av disse skolene selv.

NLM har derfor ikke lenger fast stasjonerte misjonærer i disse områdene. Likevel bidrar vi fremdeles med noe støtte til kirkene, og vi sender misjonærer på kortere undervisningsopphold.

Vi har et tett samarbeid med de evangelisk-lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). Noen av våre utsendinger arbeider med undervisning og evangelisering som en integrert del av kirkens eget arbeid.

        

Lars Stensland underviser på Kiabakari bibelskole. Foto: Even Kleppa

  

Scripture Mission og Soma Biblia

Den delen av NLMs arbeid i Øst-Afrika som ikke er integrert i de lokale kirkene, driftes gjennom Scripture Mission, som er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika. Likevel har vi tett dialog med kirkene også i dette arbeidet.

Fra misjonsstasjonen på Voi i Kenya ble det lenge drevet radioarbeid, men dette arbeidet har i dag blitt omlagt til en mediestasjon med fokus på internett og nye digitale og sosiale medier.

Vi driver blant annet nettsiden PendaJirani.com, som tar sikte på å bryte ned fordommer mellom muslimer og kristne og oppfordre til godt naboskap, forståelse og sameksistens.

Hovedfokuset i årene som kommer blir å produsere programmer som kan sees og deles med andre.

         

Medieproduksjonsteamet i arbeid. Foto: Ronny Myksvoll

 

Litteratursenteret ligger i Arusha i Tanzania. Scripture Missions litteraturarbeid ble i 2015 fusjonert med arbeidet til vår danske søsterorganisasjon Luthersk Mission (LM), og drives videre under navnet «Soma Biblia» (les Bibelen).

Soma Biblia produserer og sprer god kristen litteratur og opplæringsmateriell. Bladet Riziki, som gir input og undervisning til Øst-Afrikas mange evangelister, er en viktig satsning.

 

Boksalg i Tanzania. Foto: NLM

 

Vi har også gjestehus i Arusha og i Voi, samt konferansesenteret (Scripture Mission Conference Center – SMCC) i Nairobi. Les mer på Scripture Missions egne nettsider (engelsk).

    

Konferansesenteret, den norske skolen og hovedadministrasjonen ligger i Nairobi.
Foto: Marita Bette Lillebø Ohma

        

Både ord og handling

Diakonalt arbeid har alltid vært en integrert og viktig del av NLMs internasjonale arbeid. Som kristne er vi kalt til å elske og formidle Guds kjærlighet til alle mennesker gjennom både ord og handling.

Dette har ikke minst vært viktig i arbeidet i Øst-Afrika, hvor NLM driver helse- og samfunnsutviklingsarbeid. Selv om regionen har mange storbyer og millioner lever i relativ velstand, har krig og uroligheter gjennom generasjoner hemmet utviklingen. Svært mange, både i byene og på landsbygda, lider nød og mangler det mest nødvendige.

 

NLM driver et vannprosjekt i det svært tørre Tana River County. Foto: NLM

 

I dag har vi blant annet et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen i Tana River County med bedre tilgang til sikre vannkilder. Prosjektet Tana North Water and Sanitation Project (TWSP), som er Norad-støttet, har hovedsete i byen Bangale, og bygger vannsisterner i samarbeid med lokalbefolkningen i omkringliggende landsbyer.

Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene i Tana-distriktet, samt lese- og skriveopplæring, særlig blant en folkegruppe langs kysten.

Gjennom bistands- og utviklingsarbeid ønsker vi å være til stede der behovene er størst.

 

Bli med!

NLM satser for tiden strategisk og konkret på arbeid for å nå en stor unådd folkegruppe i Øst-Afrika. Dette arbeidet er svært krevende - vil du være med?

   

Film om arbeidet i Øst-Afrika, med særlig fokus på Kiabakari bibelskole:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

   

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Øst-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.