> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsområde april:...Månedens misjonsområde april: Sør-Amerika

Ill.foto: Torgeir Henden

I Sør-Amerika opplever mange utfordringer i familielivet. NLM driver derfor et stort familieprosjekt i Peru, i tillegg til et bredt evangelisk arbeid i både Peru og Bolivia.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for de nasjonale kirkene både i Bolivia og Peru. Be for hovedledelsen i kirkene, om visdom og evne til å ta gode valg. Be også om livskraftige lokalkirker og om vekkelse.
  • Be for misjonærfellesskapene og om at vi får ha det godt sammen. Be om meningsfylte oppgaver og god helse. Be om trygghet på veiene når vi er ute og kjører.
  • Be for det teologiske seminaret SETELA i Arequipa i Peru, for arbeidet med nye studieretninger, for lærere og studenter og for god rekruttering til bibelskolen.
  • Be for de norske barna, om god helse, om trivsel i skole og barnehage.
  • Be for familieprosjektet i Peru, om at det kan forandre hverdagen til det bedre for mange barn og ekteskap.

NB! Film nederst i saken.

– Jeg ønsker at barn skal få lære hvor viktige og verdifulle de er i Guds øyne, sier Rosangela Maynita Alvarez (26). Hun arbeider som tilrettelegger og sosialarbeider i NLMs familieprosjekt i Peru.

Rosangela arbeider særlig med et prosjekt rettet mot utvikling og styrking av familier.

– Målet er at deltakerne skal lære seg å løse konflikter på en god måte og styrke relasjonene i familien. I fremtiden håper jeg de kan dele sine erfaringer med andre og slik hjelpe dem også, sier hun.

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Derfor har NLM og IEL-P (Iglesia Evangelica Luterana Peru) de siste tre årene hatt et utviklingsprosjekt hvor man har vært opptatt av familiene og verdiene i samfunnet. Prosjektet er støttet av Norad, og i 2015 fikk man godkjenning for en ny prosjektperiode på fem år. 

Prosjektet arrangerer en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. 

Målet med familieprosjektet er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

 

Barn leker i Crucero. Foto: Espen Ottosen

  

Kristne land?

I tillegg til familieprosjektet driver NLM et variert evangelisk arbeid i Sør-Amerika.

Nordmenn flest tenker nok på Bolivia og Peru som land med en hovedsakelig kristen kultur. Kristendommen har en lang historie i de to sør-amerikanske landene, og størstedelen av befolkningen regner seg som katolikker.

Men selv om den katolske kirken har en sentral plass i kulturen, er troslivet for de fleste preget av alt annet enn dogmatisk kristen tro. Folketro og hedenske tradisjoner, Moder Jord-tilbedelse og helgen- og forfedredyrking er svært utbredt.

I tillegg har både materialismen og nye religiøse bevegelser preget samfunnet sterkt de siste tiårene.

«Katolsk» folkereligiøsitet i Bolivia og Peru ligner i realiteten svært lite på tradisjonell kristendom.

 

Kristusstatuen i Cochabamba i Bolivia er verdens nest største. Foto: Espen Ottosen

    

Krevende situasjon for samarbeidskirkene

NLM startet arbeid i Sør-Amerika i 1978. Etter hvert som arbeidet vokste, ble det dannet lutherske kirker i både Peru og Bolivia: Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) i Peru i 1995 og Iglesia Cristiana Evangelica Lúterana (ICEL) i Bolivia i 1997.

Kirkene vokste frem som et resultat av NLMs arbeid og er i dag våre samarbeidskirker i de to landene.

 

Menighet i Peru. Foto: Espen Ottosen

  

IEL-P og ICEL er små kirkesamfunn, og de har hatt flere utfordringer de siste årene. Kirker som står for en klassisk evangelisk kristen lære sliter i motbakke – ikke bare på grunn av den tradisjonelle, katolsk-influerte folketroen, men også fordi mange heller vender seg til mer karismatiske kirkesamfunn.

Samtidig har vi mange trofaste tjenere i kirkene, som legger ned en stor innsats og har et brennende ønske om at flere skal bli kjent med evangeliet og få oppleve frigjøringen i Jesus Kristus.

Mange prester, andre ansatte og frivillige medarbeidere i kirkene ofrer mye for troen sin. Vi er svært takknemlige for den trofastheten vi ser hos mange av de troende, og vi oppfordrer dere til å huske på dem i bønn.

 

Den svaksynte forkynneren Antanasio holder andakt for bygdefolket. Foto: Torgeir Henden

           

Støttefunksjon for kirkene

Samarbeidskirkene våre i Bolivia og Peru er selvstendige kirker som selv tar mye ansvar for å bære arbeidet videre. Samtidig trenger de fremdeles hjelp, og flere av NLMs misjonærer virker i ulike støtteroller inn mot kirkene.

Misjonærene er engasjert i bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring og rådgivning inn mot både lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt.

Ikke minst er satsingen på det teologiske seminaret Setela og bibelskolen CLET viktig for opplæring og utrustning av lokale kristne ledere i Sør-Amerika. På Setela, som er eid av misjonen og ligger i Arequipa, tilbys en treårig utdannelse i teologi. Her utdannes fremtidens lutherske kirkeledere i Equador, Bolivia og Peru.

        

Undervisning på Setela. Foto: Margrethe Bakke

  

Barn, unge og familier i sentrum

NLM har en lang tradisjon for å legge vekt på arbeid blant barn i både det evangeliske og det diakonale arbeidet. Det er ikke minst også tilfelle i Sør-Amerika. De siste årene har også arbeid med ungdommer og familier blitt tillagt stor vekt.

For relativt små kirker kan det være en utfordring å tilpasse seg nye tider og en ny ungdomskultur, så vi satser særlig på opplæring av nye ungdomsledere.

Sammen med kirkene har vi et bredt barne- og ungdomsarbeid med fokus på disippelgjøring og trosopplæring. Blant annet har vi flere leirsteder.

Det drives også et utstrakt skolearbeid i samarbeid med kirkene. Vi støtter driften av flere skoler, blant annet den svært anerkjente Jesús Maestro i Cochabamba. I tillegg støtter vi driften av barnehager og internat for skoleelever.

         

Leirdeltakere slapper av mellom slagene. Foto: Kjetil Apeland

   

Bli med!

Selv om de aller fleste i Sør-Amerika har hørt navnet Jesus, er det altfor mange som ikke kjenner ham som den eneste veien til frelse.

Derfor vil NLM fortsatt drive misjon i Sør-Amerika – vil du være med?

  

Film om arbeidet i Sør-Amerika med særlig fokus på familieprosjektet i Peru:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

 

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sør-Amerika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.