> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt september:...Månedens misjonsfelt september: Stor-Kina

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Stor-Kina er NLMs eldste misjonsfelt. I dag har nasjonale kirker overtatt ansvaret for arbeidet i Hongkong, Macao og på Taiwan. I fastlands-Kina er vi involvert i bistand blant forlatte barn og utsatte grupper.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for at Gud har gitt utsendingene våre muligheter til jevnlig å dele sannheten med mennesker der de bor. Be om at Gud må arbeide med disse. Be om fremgang for utsendingene i språk- og kulturstudier.
  • Takk for stor entusiasme og mange muligheter for prosjektet "Etterlatte barn" i Yunnan. Be om at barn fra vanskelige familieforhold må bli sett og kjenne seg elsket.
  • Takk for den økende bevisstheten blant kinesiske kristne til å krysse grenser for å dele evangeliet.
  • Takk for arbeidet med å inkludere funksjonshemmede i menighetslivet. Be om flere muligheter og økt bevissthet blant de kristne. Be om større diakonal bevissthet i kirkene.
  • Takk og be for Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC), be om at menighetenes og enkeltmedlemmers misjonskall må styrkes, slik at de kan forberede seg på å sende ut misjonærer i nær framtid.
  • Be for HKMLC sitt arbeid i Macao, spesielt eldresenteret på Coloane, som nylig har blitt rasert i en tyfon, og for oppfølging av arbeidet der.
  • Takk for The Lutheran Church of the Republic of China (LCROC). Be for kirkens ledelse og arbeidet i menighetene. Be for China Lutheran Seminary (CLS) i Hsinchu, Taiwan, for lærere og studenter. Be spesielt om flere studenter.
  • Be om flere utsendinger til Stor-Kina, både i korttids- og langtidstjeneste.

I en kirkekjeller i en storby i Kina samler mange barn og voksne seg hver lørdag for å gå på skole. De lærer å lese, skrive og regne, hører fra Bibelen – og leker.

Mange av dem har aldri gått på skolen – og mange av dem har heller ikke noe annet fritidstilbud. For lørdagsskolen er et tilbud for funksjonshemmede barn og voksne, en gruppe som ofte har få muligheter i det kinesiske samfunnet ellers.

Lørdagsskolen drives av en lokal kirke, og har mange engasjerte frivillige.

Nå for tiden arbeides det med å skaffe og utruste en leilighet for å kunne utvide lørdagsskoletilbudet til å bli et dagsenter – et sårt tiltrengt tilbud både for de funksjonshemmede selv og for familiene deres. Gjennom forrige skoleårs «Barnas misjonsprosjekt» bidrar NLM med støtte som gjør dette dagsenteret mulig.

        

Stadige endringer

Lørdagsskolen er et eksempel på variasjonen i misjonsarbeidet i Stor-Kina i dag. For siden NLM startet arbeid i landet i 1891, har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området.

Gjennom mange år sto misjonærer i et stort arbeid i Kina, men etter revolusjonen i 1949 måtte NLMs arbeid blant kinesere flyttes til Taiwan, Hongkong og Macao.

Arbeidet misjonærene hadde gjort i fastlands-Kina fikk likevel bære store frukter, og i dag er det mange titalls millioner kristne i Kina, både innen den offisielle Tre selv-kirken og i mindre husmenigheter/undergrunnskirker. Det er i samarbeid med disse lokale kristne at vi i dag kan engasjere oss i tiltak som lørdagsskolen.

  

En frivillig på lørdagsskolen hjelper to brødre. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

  

NLMs misjonsvirksomhet i fastlands-Kina dreier seg blant annet om å støtte mennesker som utøver sine vanlige yrker og er vitner med sine liv i hverdagen. I tillegg fortsetter vi vårt arbeid i Hongkong, Macao og Taiwan, hvor nasjonale kirker nå har tatt over ansvaret for misjons- og menighetsarbeid.

            

Forlatte barn og opplæring

En viktig satsning for NLM i Kina er «Forlatte barn»-prosjektet. I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag.

   

Ah Kum bor hos bestemoren og er en av mange barn som har blitt forlatt av foreldrene i deres jakt på arbeid. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

   

NLM arbeider aktivt med å finne gode arbeidsmetoder i Kina innenfor de politiske rammer som finnes i landet. Man fokuserer blant annet på opplæring av lokale kristne og menighetsledere. 

Selv om Kina har sett store vekkelser og har store og levende kirker, er det fremdeles mange unådde folkegrupper i landet. De siste årene har man sett en ny bevissthet om misjonskallet blant kinesiske kristne, og det legges blant annet vekt på å veilede dem i hvordan man kan drive et sunt, bærekraftig og levedyktig misjonsarbeid, hvor både misjonærer, sendemenighet og mottakere blir godt ivaretatt.

      

Strategisk misjonsinnsats

Utsendingene våre er plassert i strategiske oppgaver ulike steder i Stor-Kina. Det er fortsatt et reelt behov for støtte og hjelp fra NLM.

Ikke minst ønsker NLM å sende ut flere som kristent fagpersonell til regionen. Det er mange muligheter for mennesker med ulike typer faglig ekspertise, som ønsker å være kristne vitner og formidle Guds kjærlighet gjennom ord og handling i hverdagen.

  

I storbyen Hongkong har Hongkong og Macao lutherske kirke nå overtatt hovedansvaret for arbeidet, og NLMs misjonærer arbeider integrert i kirkens arbeid.

        

Be for arbeidet

Stor-Kina er breddfull av både ressurser, mennesker og utfordringer. Det er mange behov – og det viktigste er forbønn. Vær med og be for mennesker i Kina, Hongkong, Macao og på Taiwan, at flere må bli nådd med verdens viktigste budskap. Be for misjonærer, kristent fagpersonell og lokale kristne (se flere bønneemner i boksen øverst i saken).

I vår tjeneste i Stor-Kina må vi støtte og inspirere våre kristne trossøsken og medarbeidere. Sammen kan vi nå enda videre ut til mennesker i denne folkerike regionen med Guds ord.  

Vil du støtte NLMs arbeid i Stor-Kina?

    

Film om arbeidet i Stor-Kina, med særlig fokus på lørdagsskolen:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

   

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Stor-Kina, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.