> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt juni: EtiopiaMånedens misjonsfelt juni: Etiopia

Ill.foto: Grete Haukelid

I Etiopia arbeider NLM for å redusere barne- og mødredødelighet og utruste lokalsamfunn som er sårbare i tørkeperioder. Vi satser også for å nå unådde folkegrupper med evangeliet, og støtter utdanning av teologer og evangelister.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for at det nå er ansatt ny prosjektkoordinator i RMM i Sør-Omo. Be om at han må finne seg godt til rette i oppgaver og utvikle gode relasjoner til medarbeiderne sine.
  • Be om at Gud må sørge for alle som er rammet av tørekatastrofen i landet. Be om at Gud må hjelpe nødhjelpsorganisasjoner og myndigheter til å nå ut til alle med vann og mat.
  • Be om en god regnperiode og en god innhøstning.
  • Be for arbeidet med oversettelse av Bibelen til ts'amakko. Be om at myndighetene må ta en avgjørelse i forhold til hvilket alfabet som skal brukes på ts'amakko, slik at evangeliene som allerede er oversatt kan trykkes og tas i bruk.
  • Be for studenter og lærere ved Tabor Evangelical College. Be om utrustning og kall til misjon.
  • Be for rekruttering av en teolog som kan undervise i NT ved Tabor Evangelical College i Hawassa.
  • Be for lærere og elever ved Den norske skolen i Hawassa. Be spesielt om god helse for lærerne. (En skole med bare 2 lærere er veldig sårbar når noen blir syke.)
  • Takk for nye døpte flere steder i Bale-området. Be om at de må vokse seg sterke i troen og om beskyttelse fra forfølgelse.
  • Be for prester og evangelister som bor adskilt fra familien sin for å forkynne evangeliet i Bale.
  • Takk for at vi får være med og redde mødre og barn på fødeavdelingen ved Ginnir sykehus. Be om gode arbeidsrelasjoner.
  • Be for rekruttering og utreise for ny prosjektkoordinator til Ginnir.
  • Be om at Mekane Yesus-kirkens skole i Jigjiga blir et sted hvor elevene får lagt et godt grunnlag for sitt fremtidige liv.
  • Be for rekruttering av personale og elever til skolen. Skolen trenger en god og dyktig skoleleder, gode lærere og nok elever til neste skoleår.
  • Takk og be for de kristne menighetene i de muslimske områdene på lavlandet øst i Etiopia. Be om at de må være lys og salt.
  • Takk for og be om beskyttelse fra trafikkulykker.

Norge er et av de tryggeste landene å føde i, og svært få kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsel – rundt 5 per 100 000 fødsler. Det er blant de laveste tallene i verden.

I Etiopia er situasjonen en helt annen: Én av 40 etiopiske kvinner dør av svangerskapsrelaterte komplikasjoner.

Særlig for etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste.

Siden 2008 har NLM derfor satset på helseprosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM). Prosjektet tar sikte på å redusere risikoen i forbindelse med graviditet og fødsel i fjerntliggende områder.

RMM har vist seg å være svært vellykket. Man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives, og RMM har gradvis blitt utvidet til nye områder.

  

Bedre rustet for tørkeperioder

Deler av Etiopia opplever for tiden den verste tørken på mange år, og NLM har i den forbindelse bidratt med ekstra støtte til Mekane Yesus-kirken, som driver nødhjelpsarbeid blant tørkerammede.

Samtidig vet vi at et langsiktig utviklingsarbeid som setter lokalsamfunn i bedre stand til å møte slike tørkeperioder, er helt grunnleggende for å forhindre fremtidige sultkatastrofer.

NLM driver derfor utviklingsprosjekter i flere svært tørre områder i Etiopia, med særlig fokus på å øke kompetansen innen ernæring og særlig egnede jordbruksformer. Man støtter også bygging av vannkilder, arbeider for økt husdyrproduksjon, driver utdanningsprogrammer og gir opplæring innen oppstart av småbedrifter. Disse prosjektene legger særlig vekt på kvinners levekår.

Prosjektene drives i samarbeid med kirken og myndighetene, og NLM samarbeider i tillegg tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island. Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i NLM Etiopias misjonærstab.

    

Forberedelse av planter i Filtu. Foto: Daniel Tegene

  

Lang misjonshistorie

Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden. Fremdeles er majoriteten av befolkningen kristne, i hovedsak tilhørende den ortodokse tradisjonen, med høy konsentrasjon av troende i de nordvestlige delene av landet.

Samtidig er landet svært variert, med et stort antall folkegrupper, og flere av disse er fremdeles ikke nådd med evangeliet.

Etiopia er et av NLMs eldste misjonsfelt og har helt siden oppstarten i 1948 også alltid vært blant de største. I dag er arbeidet i Etiopia en strategisk del av en helhetlig misjonsinnsats i det østlige Afrika.

Fortsatt er kallet til å nå de minst nådde styrende for arbeidet, og derfor satser vi stadig inn mot nye områder. Flere av våre utsendinger i Etiopia er engasjert i nybrottsarbeid inn mot en unådd folkegruppe som er regnet som svært krevende å nå med evangeliet. De trenger din forbønn og støtte!

            

Samarbeidskirke og opplæring

NLM har et nært og godt samarbeid med Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Kirken, som er en frukt av arbeidet til nordeuropeiske misjonærer (bl.a. fra NLM), ble grunnlagt i 1959 og har vokst til å bli en sterk nasjonal kirke.

EECMY har de siste årene opplevd kraftig vekst og teller i dag nesten 8 millioner medlemmer. Kirken regnes som den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Den store veksten fører til et stort behov av evangelister, teologer og prester, og det har vært en utfordring for Mekane Yesus-kirken å utdanne nok personell til å dekke behovet.

NLM er engasjert i utdanning ved bibelskoler og teologiske institusjoner, og flere av våre utsendinger er engasjert som undervisningspersonale og rådgivere. Vi gir også støtte til innkjøp av undervisningsmateriell og bibliotekbøker.

    

Studenter uteksamineres ved Tabor Evangelical College i Hawassa. Foto: Ragnhild Myren

    

Evangelisering og bibeloversettelse

Til tross for kristendommens store utbredelse, regnes fremdeles 31 av Etiopias folkegrupper blant de minst nådde.

Et viktig ledd i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet er muligheten til å gi dem Guds ord på deres eget språk. I Etiopia snakkes nesten hundre språk i tillegg til hovedspråket amharisk, og mange mennesker på landsbygda snakker kun sitt eget lokale språk.

Derfor støtter NLM arbeidet med en oversettelse av Det nye testamente til ts’amakko, et språk som brukes av mellom femten og tjue tusen mennesker i Sørvest-Etiopia.

        

Barn fra ts'amakkostammen får høre en tekst fra Det nye testamente lest på sitt eget språk for første gang. Foto: Karen Elisabet Wittersø Hector

  

Trenger din bønn og støtte

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans,» sa Jesus. (Matt 9,37-38) Fremdeles er det mange millioner i Etiopia som aldri har fått høre de gode nyhetene om Guds kjærlighet og frelse, og som heller ikke har noen reell mulighet til å få høre.

Samtidig er vi kalt til å hjelpe de nødlidende. Derfor er NLM fremdeles i Etiopia, og derfor må vi fortsatt gå. Vil du være med?

Vær med og be for arbeidet i Etiopia. Be om regn, be om visdom for både våre utsendinger, for kirkeledere, for lokale kristne og for lederne i lokalsamfunnene vi arbeider i – og be høstens herre om å sende ut flere arbeidere! Du finner en rekke bønneemner øverst i saken.

Vil du gi en gave til arbeidet i Etiopia, så flere kan få håp for livet og evigheten?

     

Film om arbeidet i Etiopia, med særlig fokus på utviklingsarbeidet:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

  

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Etiopia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.