> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt januar: EtiopiaMånedens misjonsfelt januar: Etiopia

Til tross for en lang kristen historie finnes det fremdeles flere titalls folkegrupper i Etiopia som ikke har mulighet til å høre om Jesus. NLM arbeider blant annet med å gi en av disse folkegruppene Guds ord på deres eget språk.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for at evangeliet blir forkynt og at Guds rike vokser i Etiopia. Takk for samarbeidet med Mekane Yesus-kirken.
  • Be for studenter, ledere og lærere ved Tabor Evangelical College i Hawassa. Be om utrustning og kall til misjon.
  • Takk for vekkelsen i Sør-Omo. Be for de nye kristne, og be om flere evangelister.
  • Be for arbeidet med oversettelse av Bibelen til ts'amakko.
  • Be om Guds ledelse for RMM-prosjektene.
  • Takk og be for sykehus-evangelistene i Etiopia.
  • Takk for at vi får være med og redde mødre og barn ved Ginnir sykehus. Be for gode arbeidsrelasjoner og for arbeidet på helsestasjonene i området.
  • Be om at arbeidet med å bedre vann- og matvaresikkerheten i Filtu og Raytu kan bidra til å forebygge sult og nød blant mennesker og dyr.
  • Takk for nye døpte flere steder i Bale-området. Be om at de må vokse seg sterke i troen, og be om beskyttelse fra forfølgelse.
  • Be for prester og evangelister som bor adskilt fra familien sin for å forkynne evangeliet på landsbygda.
  • Be om at Mekane Yesus-kirkens skole i Øst-Etiopia blir et sted hvor elevene får lagt et godt grunnlag for sitt fremtidige liv.
  • Takk for nye misjonærer, og be om glede og styrke i tjenesten for alle misjonærene i Etiopia.

Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden, og majoriteten av befolkningen er kristne, særlig i de nordvestlige delene av landet.

Samtidig er landet svært variert, med over 80 folkegrupper, og fremdeles regnes mange av disse blant de minst nådde.

Et viktig ledd i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet er muligheten til å gi dem Guds ord på deres eget språk. I Etiopia snakkes nesten hundre språk i tillegg til hovedspråket amharisk, og mange mennesker på landsbygda snakker kun sitt eget lokale språk.

   

Gud snakker ts’amakko

Ts’amakkoene er en liten folkegruppe i sørvest-Etiopia som teller 15-20 000 mennesker. De har ofte fått høre at språket deres høres stygt ut. Når barna lærer amharisk på skolen, blir det veldig fort status å snakke amharisk istedenfor ts’amakko.

Men ts’amakko er like fullt hjertespråket til disse menneskene, og det er også mange som ikke forstår amharisk. NLMs misjonærer har derfor alltid vært nøye på at språket i kirken i området skal være ts’amakko.

I praksis har det ikke alltid vært lett å få gjennomslag for dette, og i perioder har trosbekjennelsen og fadervår blitt lest på amharisk, og evangelistene har talt på amharisk uten at det alltid ble oversatt til ts’amakko. Misjonærene har konfrontert menigheten med at dersom de ikke bruker språket sitt, risikerer de å miste det.

Redningen har vært kirkeveksten. Nå er det mange nye kristne som ikke kan så mye amharisk, og mange av menighetene har igjen begynt å bruke ts’amakko i gudstjenestene.

I flere år har NLM støttet arbeidet med å få oversatt Det nye testamente til ts’amakko. Det er et møysommelig arbeid, ikke minst fordi det innebærer at man også må lage et skriftspråk – en prosess som tar tid, og som det er viktig at gjøres på den rette måten, med forankring i lokalsamfunnet. Samtidig er etableringen av et skriftspråk en viktig bonuseffekt av bibeloversettelsen, som bidrar til å bevare språket.

– Vi må få et skriftspråk! Sier Arabo Bachare, en ts’amakko som har engasjert seg i arbeidet. – Det er viktig at barna får lese på sitt eget språk, for da vil de lære bedre.

Vi tror at Gud vil tale til alle mennesker på deres hjertes språk. Nylig ble «Jesusfilmen» oversatt til ts’amakko, og reaksjonen fra ts’amakkoene har vært: «Gud snakker vårt språk!»

Vi håper at dette vil bli enda tydeligere for ts’amakkofolket når vi smått om senn får lov til å publisere deler av Bibelen på ts’amakko. Gud vil tale til dem!

    

Medarbeideren Yonas arbeider med bibeloversettelsen. Foto: Grete Haukelid

   

Lang misjonshistorie

Etiopia er et av NLMs eldste misjonsfelt og har helt siden oppstarten i 1948 også alltid vært blant de største. I dag er arbeidet i Etiopia en strategisk del av en helhetlig misjonsinnsats i det østlige Afrika.

Fortsatt er kallet til å nå de minst nådde styrende for arbeidet, og derfor satser vi stadig inn mot nye områder. Flere av våre utsendinger i Etiopia er engasjert i nybrottsarbeid inn mot en unådd folkegruppe som er regnet som svært krevende å nå med evangeliet.

NLM samarbeider i Etiopia tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island. Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i NLM Etiopias misjonærstab.

            

Samarbeidskirke og opplæring

NLM har et nært og godt samarbeid med Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Kirken, som er en frukt av arbeidet til nordeuropeiske misjonærer (bl.a. fra NLM), ble grunnlagt i 1959 og har vokst til å bli en sterk nasjonal kirke.

EECMY har de siste årene opplevd kraftig vekst og teller i dag over 9 millioner medlemmer. Kirken regnes som den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Den store veksten fører til et stort behov av evangelister, teologer og prester, og det har vært en utfordring for Mekane Yesus-kirken å utdanne nok personell til å dekke behovet.

NLM er engasjert i utdanning ved bibelskoler og teologiske institusjoner, og flere av våre utsendinger er engasjert som undervisningspersonale og rådgivere. Vi gir også støtte til innkjøp av undervisningsmateriell og bibliotekbøker.

        

Bønnestund ved Tabor Evangelical College i Hawassa. Foto: Ragnhild Myren

 

Helse og samfunnsutvikling

NLM driver flere utviklingsprosjekter i Etiopia, særlig innen helse, mor og barn og samfunnsutvikling. Flere av prosjektene er støttet av Norad. Vi legger vekt på lokal forankring og samarbeider tett med både Mekane Yesus-kirkens bistandsavdeling og etiopiske myndigheter.

Én av 40 etiopiske kvinner dør av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Særlig for etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste.

Siden 2008 har NLM derfor satset på helseprosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM). Prosjektet tar sikte på å redusere risikoen i forbindelse med graviditet og fødsel i fjerntliggende områder.

RMM har vist seg å være svært vellykket. Man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives, og RMM har gradvis blitt utvidet til nye områder.

NLM driver også utviklingsprosjekter i flere svært tørre områder i Etiopia, med særlig fokus på å øke kompetansen innen ernæring og særlig egnede jordbruksformer. Man støtter også bygging av vannkilder, arbeider for økt husdyrproduksjon, driver utdanningsprogrammer og gir opplæring innen oppstart av småbedrifter. Disse prosjektene legger særlig vekt på kvinners levekår.

    

Gravide kvinner utenfor helsestasjonen i Koibe. Foto: Grete Haukelid

  

Trenger din bønn og støtte

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans,» sa Jesus. (Matt 9,37-38) Fremdeles er det mange millioner i Etiopia som aldri har fått høre de gode nyhetene om Guds kjærlighet og frelse, og som heller ikke har noen reell mulighet til å få høre.

Samtidig er vi kalt til å hjelpe de nødlidende. Derfor er NLM fremdeles i Etiopia, og derfor må vi fortsatt gå. Vil du være med?

   

Vil du gi en gave til arbeidet i Etiopia, så flere kan få håp for livet og evigheten?

      

Film om arbeidet i Etiopia, med særlig fokus på bibeloversettelse og arbeid blant unådde:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

    

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi produsert filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Etiopia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.