NLMs trosgrunnlag

NLM står for en klassisk evangelisk-luthersk teologi. Her finner du en kort oppsummering av NLMs trosgrunnlag.

NLMs trosgrunnlag:

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på evangelisk-luthersk grunn.

NLM står for en klassisk evangelisk-luthersk teologi, med Bibelen som den ene sanne rettesnor for tro og liv.

 

Sentrale punkter:

  • Vi tror på en hellig, allmektig og treenig Gud, som har skapt og opprettholder verden, og som en dag vil skape en ny himmel og en ny jord.
  • Vi tror at Jesus Kristus var fullt og helt Gud og fullt og helt menneske, som døde for våre synder og sto opp igjen fra de døde.
  • Vi tror at Den hellige ånd tar bolig i alle som tar imot Jesus Kristus som herre i sitt liv.
  • Vi tror at alle mennesker er syndere, og at alle har tilgang til tilgivelse og et nytt liv gjennom Jesu Kristi soningsverk på korset, hvis man vender seg til Gud og bekjenner sine synder: «for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» (Rom. 3,23-24)
  • Vi tror at Bibelen er en troverdig bok og Guds åpenbarte vilje. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» (2. Tim. 3,16)
  • Vi tror at menneskelivet er hellig og ukrenkelig. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og er elsket av ham. Alle mennesker har fra unnfangelsen rett til liv og respekt.
  • Vi tror at misjon er Guds vilje. Frelsen i Jesus Kristus er tilgjengelig for alle som hører og tar imot ham som sin frelser og herre. Jesus kalte sine etterfølgere til å forkynne evangeliet for alle folkeslag, og det kallet gjelder alle kristne. «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.» (Luk. 24,46-47)

Den lavkirkelige vekkelsestradisjonen med det allmenne prestedømmet som et sentralt element er en viktig del av NLMs identitet. Sakramentene dåp og nattverd forrettes i våre misjonsforsamlinger av både ordinære forsamlingsmedlemmer og forsamlingsledere.

     

Evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter:

NLMs trosgrunnlag bygger på Guds ord (Bibelen) og de lutherske bekjennelsesskriftene, som bl.a. er samlet i Konkordieboken (Lunde Forlag, 2000).

     

Blant de mest sentrale tekstene er de tre oldkirkelige trosbekjennelsene:

Den apostoliske trosbekjennelse (ekstern lenke)

Den nikenske trosbekjennelse (ekstern lenke)

Den athanasianske trosbekjennelse (ekstern lenke)

  

NLM legger også Den augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) til grunn for sin lære. Denne tar for seg en rekke kjernepunkter i klassisk evangelisk-luthersk lære:

Norsk tekst (del 1, de første 21 artiklene) (ekstern lenke)

Engelsk og latinsk tekst (ekstern lenke)


Kontakt

NLM trossamfunn administreres av NLM Norge ved NLMs hovedkontor i Oslo.

Administrasjonsrådgiver

NLM Norge

22 00 72 73

Brosjyre NLM trossamfunn

 

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.