> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Veiledning / Artikler / Vårt forhold til Den norske kirkeVårt forhold til Den norske kirke

- en hovedsak er å legge til rette for bibelsk forankret forkynnelse, sier Helland.

Regionstyret har drøftet hvordan vi skal forholde oss til Den norske kirke (Dnk) nå når kirkemøtet etter all sannsynlighet godkjenner vigsel for likekjønnede par. Spørsmålet berører både vårt personlige medlemskap til kirken, og hvordan våre forsamlinger og misjonslag skal forholde seg til samarbeid der de ansvarlige står for et syn i strid med Skrift og bekjennelse.

Vi mener at det er mye som taler for å vurdere et oppbrudd fra den norske kirke. Over tid har vi sett en aksept av ubibelsk lære og uklar forkynnelse av selve grunnsannhetene til frelse. Det gjelder innenfor samlivsetikken, kvinnelige prester osv., men det gjelder også i spørsmålet om det finnes en fortapelse og livets to utganger. Men det gjelder det viktigste av alt: Hvordan kan en synder komme i et rett forhold til Gud og bli evig frelst?

 

Bibelen er ikke lenger den øverste autoritet for tro, lære og liv. Det kan vi ikke stilltiende se på. Å stå som medlem i Dnk kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd.

 

Skriften stiller ikke noe krav til trossamfunns- eller kirkemedlemskap. Guds menighet på jord er registrert i livets bok og det avgjørende er om navnet ditt og mitt er skrevet der. Men Guds folk trenger å samles om Ordet og sakramentene, og vi ser at det i den første tid ble grunnlagt menigheter overalt der evangeliet slo rot. Menigheter der de «hellige ble satt i stand til all god tjenestegjerning», der de fikk mat for sitt åndelige liv og der sakramentene, dåp og nattverd, ble forvaltet. Men hvor det også var en ordnet hyrde- og eldstefunksjon og hvor en tok oppgjør med vrang lære og vranglærere.

 

Disse tjenestene prøver vi å ivareta gjennom våre forsamlinger i misjons- og bedehus. Mange foreldre som har sin åndelige identitet i NLM finner det mest naturlig å døpe barna sine inn i den forsamlingen de selv er en del av. Vi innbyr de troende til nattverd i de samme forsamlingene.

 

Noen tror at en må være medlem i et kirkesamfunn for å få en kristen begravelse. Det er ikke riktig. Det er fullt mulig å ha gravferdshandlinger ut fra våre bedehus og NLM har utarbeidet en ordning for hvordan dette kan gjøres på en verdig måte.

 

Dersom noen ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til NLM, så ble det i fjor vedtatt å etablere NLM Trossamfunn. Les mer om dette her.

 

Egne forsamlinger

Den kirkevirkelighet vi nå befinner oss i tilsier at vi vil oppmuntre til å danne og forme egne NLM eide misjonsfelleskap i samsvar med en bibelsk menighetsforståelse, og i samsvar med NLMs normallover for forsamlinger. Her må vi legge til rette for dåp og nattverd. Ved det påtar vi oss også et ansvar for trosopplæring for barna som døpes, og til å hjelpe foreldrene i det opplæringsansvaret de primært har etter Guds Ord.

 

En hovedsak er å legge til rette for en bibelsk forankret forkynnelse «av hele Guds råd», gjennom sammenhengende bibelundervisning, og at vi legger vekt «på opplesningen av Skriften». Vi må gi veiledning til og fostre et åndelig lederskap i våre forsamlinger som kjenner sin Bibel.

 

Dette utfordrer oss i forhold til forkynnelsens innhold. Derfor må vi våke nøye over hvem som slipper til på talerstolen på våre møter. Vi ber om at Herren må reise opp flere forkynnernådegaver, og vi må være villig til å investere tid og midler for å veilede og hjelpe forkynnerne i deres tjeneste.

 

Vi må utvide mulighetene for å gi konfirmasjonsundervisning lokalt og foreta selve konfirmasjonshandlingen i våre egne forsamlinger/bedehus.

 

Så har vi et oppdrag å fullføre. Gjennom misjonsforsamlingene kan vi realisere vårt misjonskall. Vi har sendt ut og påtatt oss ansvar for mange misjonærer – og fortsatt er det hundrevis av folkegrupper som ikke har hørt evangeliet, den gode nyheten, om Jesus.

 

Flere steder er det frivillige arbeidet på bedehuset av en slik karakter at det ikke er naturlig å danne egne forsamlinger for en organisasjon. Dere vil vi oppmuntre til å samles i de helliges samfunn og ha regelmessige nattverdmøter. Med stor frimodighet skal dere be regionen om talerhjelp til enkeltmøter og møteuker.

 

Samarbeid med andre?

Slik situasjonen er blitt er det umulig å gå inn i noe organisert samarbeid med Dnk. Vi vil avvise deltakelse i fellesmøter (gudstjenester), og kirkelige aktiviteter der de ansvarlige står for en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse, bruker kvinnelige prester eller på annen måte lærer i strid med Skrift og bekjennelse. Det er f.eks unaturlig at våre forsamlinger og lag deltar under bispevisitas på bedehusene. Dette må også gjelde i forhold til eventuelt andre organisasjoner/kirkesamfunn som står for en teologi i strid med Skrift og bekjennelse.

 

Oss selv nok?

Nei, men vi kjenner på en stor nød og smerte for vårt folk. Først og fremst må det drive oss til utholdende bønn. «Sannheten tro i kjærlighet» må vi i Kristi sted rope til folket: «La dere forsone med Gud». Og vi må be Gud ransake våre egne hjerter, slik salmisten ber om, for «å se om jeg er på fortapelsens vei», og skulle så være tilfelle at Han leder meg inn på evighetens vei. (Salme 139:23). Her vil vi søke sammen med alle som ikke vet seg noen annen vei til frelse og fred enn troen på Kristus Jesus alene, og som i lydighet vil stå på og holde fast på Bibelens Ord.

 

Så må vi minne hverandre på at «Ordet om Korset» vekker anstøt og motstand -ja, Jesus sa endog forfølgelse. Men den som holder ut inntil enden skal bli frelst.

 

 

Birger Helland

regionleder


Today's Quote

2Tess 3:3 Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.