> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Veiledning / Artikler / Tar man skade av å se på TV Visjon...Tar man skade av å se på TV Visjon Norge?

Artikkelforfatteren påpeker at mange, også de som hører til på bedehuset, bruker mye tid og ressurser på Visjon Norge. Han advarer mot hovedstrømningene i teologien som forkynnes der.

De aller fleste husstander får nå inn Visjon Norge som en del av sin «tv-pakke». Mange ser forholdsvis mye på Visjon Norge også av de som har sitt åndelige hjem i kirke og bedehus.

Arild Ove Halås er kretsleder for IMF i Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Jeg vil oppsummere mine tanker om dette på følgende måte:

1) Mye fremmed tankegods

Med noen få unntak finnes det ikke forkynnelse på TVVN som er forankret i evangelisk luthersk kristendomsforståelse. Det meste av undervisning er heller ikke vanlig «pinsevennlære» men forkynnelse som kommer inn under det vi med en samlebetegnelse kan kalle «troskristendom».

Dette er en kristendomsforståelse som står svært langt ifra bedehuset i nesten samtlige trosspørsmål.

Å se på TVVN kan derfor sammenlignes med å gå på et møte i en trosmenighet (som sagt med noen unntak). For det fleste av oss vil det være lite naturlig å gå fast på møter i f.eks. Livets Ord, Oslo Kristne Senter etc.

Ser man derfor mye på TVVN må man være klar over at man får en forkynnelse som sterkt avviker fra den forkynnelse man får i sin åndelige heim i kirke/bedehus. Dette gjelder både i synet på rettferdiggjørelsen, Den hellige Ånds virke, nådegavene, helliggjørelsen m.m. Da kreves det en god del bevist tankeaktivitet for ikke å bli preget av dette over tid, og det vil være svært vanskelig for de fleste å på sikt ikke bli åndelig forvirret. Av og til møter jeg personer som sliter med forkynnelsen i bedehuset nettopp fordi at den ikke stemmer med det de hver eneste dag hører på TVVN.

2) Usunn forkynnelse om motgang, sykdom og helbredelse

TVVN har et syn på lidelse og motgang som ikke stemmer overens med Bibelens lære om at også kristne må regne med å være syk/møte det som er vondt. På TVVN forkynnes det at alle kan unngå det som er ubehagelig bare man har sterk nok tro.

Helbredelser loves på direktesendt tv til alle som ønsker det. Jeg møter av og til personer som går og venter på helbredelsen fordi de har fått løfte om den på TVVN (ofte kombinert med at de har sendt en større pengegave). Når helbredelsen da uteblir skaper det anfektelse og kamp og andre må gi både sjelesorg og hjelp fordi TVVN ikke hadde en sunn teologi.

3) Liten respekt for andres overbevisning

Det er en kjent sak at vi som kristne vurderer ting ulikt. Dette gjelder ikke minst i synet på dåpen. For oss som hører hjemme i bedehuset er vi overbevist om at Bibelen lærer oss at det er Gud som handler i dåpen og at vi derfor kan og skal døpe små barn. Andre kirkesamfunn lærer at det er mennesket som handler i dåpen og at barnedåp derfor er meningsløst. Dette lever vi godt med, men på TVVN er det dessverre en tendens til at det harseleres med andres overbevisning (blant annet i dåpsspørsmålet). Det er ikke i Jesu ånd å håne andre trossøskens overbevisning og tro.

TVVN sitt engajement i årets valgkamp viser også at respekt for andres overbevisning og synspunkter (i det tilfellet i politiske spørsmål) er omtrent total mangelvare.

4) Mye utidig pengemas

Pengemaset på TVVN er enormt, og svært mye av sendetiden brukes til dette. Ofte er det knyttet sammen med løfter om bønnesvar, velsignelser og helbredelser. Jeg synes dette både er ufint og utidig og er redd mange føler seg presset til å gi selv om bønnen om penger kommer via tv-skjermen.

Mitt klarer råd er at den som har sin åndelige heim i bedehuset ikke skal sende pengegaver til TVVN. Det finnes så mange, mange oppgaver i den sammenhengen du hører til som skriker etter økonomiske midler (men som ikke maser og presser slik som TVVN gjør). Gi heller gaven din til dette arbeidet.

Oppsummering:

Jeg gleder meg over at det sendes kristne tv-program og at mennesker møter Jesus gjennom disse programmene. Er du bevisst på de tingene vi har skrevet om ovenfor kan du se på enkelte program på TVVN, men vær klar over at du «utsettes» for en åndelig påvirkning som du ellers sjelden eller aldri møter. Mitt råd er likevel at TVVN ikke er en tv-kanal vi skal se for mye på.

Hvis du for eksempel ser 6 timer på TVVN pr. uke så tilsvarer det omtrent 3 hele møter. Ville du som har din åndelige heim i bedehuset under andre omstendigheter gått på 3 møter i en trosmenighet pr. uke året rundt?  

Vær ellers oppmerksom på at det finnes langt sunnere og bedre kristne alternativer på TV. P7 Kristne riksradio er mellom de som sender gode programmer på «Frikanalen». De kan også gi deg gode råd med tanke på hvor du finner kristne tv-programmer.

 


Today's Quote

Fil 2:4 Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.