> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region nord / Nyheter / Økonomi til bekymring?Økonomi til bekymring?

Det er alltid spenning knyttet til regnskapsrapporter! I region nord har vi relativt stramme økonomiske rammer vi forholder oss til. Derfor er det godt om det ikke er for store avvik mellom budsjett og regnskap gjennom året.

Uforutsigbart

Gaver er den største inntektskilden regionen har. Det er også den vanskeligste posten i regnskapet å ha kontroll på i og med at vi ikke vet hvor mye misjonsfolket ønsker å gi gjennom året! Faste giveravtaler gir oss en viss forutsigbarhet, men vi ser at ikke alle giveravtaler blir innfridd gjennom året. Det vi også ser, er at gaveinntekten fra fast giver har gått ned, og at det er en nedgang i antall avtaler. Noe kan ha sin naturlige forklaring i at folk dør, andre grunner er at folk flytter fra regionen, eller har samlet flere avtaler i en. Nedgangen gir oss likevel grunn til å følge med på utviklingen.

Økning fra sist år

Totalt sett pr. juli, har vi en økning i gaveinntekt på 80 000 sammenlignet med samme tid i fjor, og det er gledelig. Samtidig ser vi at vi legger 245 000 bak det vi har budsjettert med.

Gaver og ansatte

I budsjettet er det tatt høyde for en viss grad av inntekt og utgifter. Den største utgiftsposten er lønn og personalkostnader. I og med at ikke alle budsjetterte stillinger har vært besatt, har vi sparte lønnskostnader med ca. 171 000 i denne perioden. Gaveinntekten har en vesentlig betydning for hvor mange ansatte regionen er i stand til å lønne. Selv om det er ledige lønnsmidler på budsjettet, er det ikke sikkert at det er økonomi for å ansette like vel når inntektsgrunnlaget også er lavere. Disse to faktorene må holdes sammen om vi skal ha bærekraft i det arbeidet vi driver.

Fokus på givertjeneste

Regionstyret ønsker at det settes fokus på at det er en nedgang i fast givertjeneste i regionen. Kanskje det er noen nye som kunne tegne en fast giveravtale til misjonen? De som allerede har en avtale kan vurdere om en har mulighet for å øke beløpet. Om du ikke ha krysset av for 3 % økning fra år til år på din avtale, er det en god plass å begynne! Kostnadene øker år for år, og da er det godt om givertjenesten også følger prisveksten!

Misjonen er et spleiselag hvor vi er avhengig av at mange bidrar med det de kan, stort eller lite!


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.