> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Sør-Amerika / Nyheter / Månedens misjonsfelt desember:...Månedens misjonsfelt desember: Sør-Amerika

NLMs samarbeidskirker i Sør-Amerika er små og har hatt sine utfordringer. Men kirkene har mange trofaste tjenere – og nå er en ny misjonsglød i ferd med å våkne i Peru.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be for de nasjonale kirkene i Bolivia og Peru. Be om livskraftige lokalkirker og om vekkelse.
  • Takk for misjonskallet som er i ferd med å vokse frem i Peru. Be om visdom og at Gud vil kalle mennesker til tjeneste. Og be om at misjonskallet også vekkes i Bolivia.
  • Be for pastorer og kirkelige ansatte og be om visdom til å ta gode valg.
  • Be for det teologiske seminaret SETELA og for arbeidet med nye studieretninger. Be for lærere og studenter.
  • Be for drift av bibelskolen og for elever og lærere.
  • Be for misjonærfellesskapene, at de får ha det godt sammen. Be om meningsfylte oppgaver, god helse og beskyttelse.
  • Be for de norske barna, om god helse og trivsel i skole og barnehage.
  • Be for familieprosjektene i Peru og Bolivia, om at de kan forandre hverdagen til det bedre for mange barn og ekteskap.
  • Be for den nye menigheten i Cusco. Be for medlemmene og pastoren, og be om vekkelse i området.
  • Be for arbeidet på landsbygda i Bolivia. Be for de kristne, og om at flere må møte Jesus.

– Det er på tide at vi som lokalmenigheter tar del i misjonsoppdraget, utbrøt Sebastian Yanqui, en av pastorene i Juliaca, etter å ha vært på en samling for pastorer og ledere i NLMs samarbeidskirke i Peru for et år siden. Han kunne fortelle at han hadde fått en forsterket motivasjon for misjon.

Det er endring å spore i Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P). Misjonskallet våkner i den lille kirken. Lederne i kirken er takknemlige for at misjonærene kom med evangeliet til Peru, men nå er en bevissthet om at de ikke bare kan være mottakere i ferd med å spire frem. De ønsker også selv å bringe evangeliet videre, i ord og handling.

Sommeren 2017 var en gruppe fra kirken på en misjonskonferanse i Colombia, i regi av COMIBAM (en søsterorganisasjon av Lausanne-bevegelsen). Den gjorde stort inntrykk.

– Det gjør inntrykk å høre om misjon som springer ut fra kirker som opplever forfølgelse, og som midt i dette også opplever kirkevekst, sier kirkepresident Milton Tejeda.

Han forklarer at en av utfordringene for misjonskallet i deres egen kirke, er at det har blitt forkynt for lite om temaet. De har ikke hatt noen visjon for å krysse grenser og se den verdensvide kirken som én kirke. Men dette er altså i ferd med å endres.

– Konferansen utvidet mitt konsept av hva misjon er, at det er dette som er grunnen for at vi som kirke eksisterer, fortsetter Tejeda. – Det er en del av en kirkes naturlige liv, eller burde være det. En kirke som ikke driver misjon, er som et barn som ikke vokser. Det er naturlig å bli bekymret dersom det ikke skjer.

Nå vil kirken satse mer på å undervise og gi opplæring i misjon, helt fra søndagsskolealder. De vil arbeide med å definere en misjonsmark og rekruttere unge mennesker som kjenner på et misjonskall.

– For vi har unge mennesker som har et slikt hjerte for misjon og som ønsker å tjene Herren. Så da er det opp til oss som ledere å være gode forvaltere av våre ressurser for å gjøre det mulig å sende noen ut med budskapet om Jesus, understreker kirkepresidenten.

      

Sterkt preget av folkereligiøsitet

Nordmenn flest tenker nok på Bolivia og Peru som land med en hovedsakelig kristen kultur. Kristendommen har en lang historie i de to sør-amerikanske landene, og størstedelen av befolkningen regner seg som katolikker.

Men selv om den katolske kirken har en sentral plass i kulturen, er troslivet for de fleste preget av alt annet enn dogmatisk kristen tro. Folketro og hedenske tradisjoner, Moder Jord-tilbedelse og helgen- og forfedredyrking er svært utbredt.

I tillegg har både materialismen og nye religiøse bevegelser preget samfunnet sterkt de siste tiårene.

«Katolsk» folkereligiøsitet i Bolivia og Peru ligner i realiteten svært lite på tradisjonell kristendom.

       

Offeralter. Foto: Brit Kari Urdal

    

Små kirker med trofaste tjenere

NLM startet arbeid i Sør-Amerika i 1978. Etter hvert som arbeidet vokste, ble det dannet lutherske kirker i både Peru og Bolivia: Iglesia Evangélica Luterana – Perú (IEL-P) i Peru i 1995 og Iglesia Cristiana Evangelica Lúterana (ICEL) i Bolivia i 1997.

Kirkene vokste frem som et resultat av NLMs arbeid og er i dag våre samarbeidskirker i de to landene.

IEL-P og ICEL er små kirkesamfunn, og de har hatt flere utfordringer de siste årene. Kirker som står for en klassisk evangelisk kristen lære sliter i motbakke – ikke bare på grunn av den tradisjonelle, katolsk-influerte folketroen, men også fordi mange heller vender seg til mer karismatiske kirkesamfunn.

Samtidig har vi mange trofaste tjenere i kirkene, som legger ned en stor innsats og har et brennende ønske om at flere skal bli kjent med evangeliet og få oppleve frigjøringen i Jesus Kristus.

Mange prester, andre ansatte og frivillige medarbeidere i kirkene ofrer mye for troen sin. Vi er svært takknemlige for den trofastheten vi ser hos mange av de troende, og vi oppfordrer dere til å huske på dem i bønn.

             

Utsikt over Juliaca. Foto: Daniel Eiken

   

Støttefunksjon for kirkene

Samarbeidskirkene våre i Bolivia og Peru er selvstendige kirker som selv tar mye ansvar for å bære arbeidet videre. Samtidig trenger de fremdeles hjelp, og flere av NLMs misjonærer virker i ulike støtteroller inn mot kirkene.

Misjonærene er engasjert i bibelundervisning, oppfølging av pastorer, øvrig lederopplæring og rådgivning inn mot både lokalmenigheter og kirkeledelse sentralt.

Ikke minst er satsingen på det teologiske seminaret Setela og bibelskolen CLET viktig for opplæring og utrustning av lokale kristne ledere i Sør-Amerika. På Setela, som er eid av misjonen og ligger i Arequipa, tilbys en treårig utdannelse i teologi. Her utdannes fremtidens lutherske kirkeledere i Equador, Bolivia og Peru.

         

Kirkene er små, men har trofaste medlemmer. Foto: Torgeir Henden

     

Barn, unge og familier i sentrum

NLM har en lang tradisjon for å legge vekt på arbeid blant barn i både det evangeliske og det diakonale arbeidet. Det er ikke minst også tilfelle i Sør-Amerika. De siste årene har også arbeid med ungdommer og familier blitt tillagt stor vekt.

For relativt små kirker kan det være en utfordring å tilpasse seg nye tider og en ny ungdomskultur, så vi satser særlig på opplæring av nye ungdomsledere.

Sammen med kirkene har vi et bredt barne- og ungdomsarbeid med fokus på disippelgjøring og trosopplæring. Blant annet har vi flere leirsteder.

Det drives også et utstrakt skolearbeid i samarbeid med kirkene. Vi støtter driften av flere skoler, blant annet den svært anerkjente Jesús Maestro i Cochabamba. I tillegg støtter vi driften av barnehager og internat for skoleelever.

  

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng. Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier.

Derfor har NLM og IEL-P (Iglesia Evangelica Luterana Peru) de siste tre årene hatt et utviklingsprosjekt hvor man har vært opptatt av familiene og verdiene i samfunnet. Prosjektet er støttet av Norad, og i 2015 fikk man godkjenning for en ny prosjektperiode på fem år. 

Prosjektet arrangerer en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen. Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. 

Målet med familieprosjektet er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalmenigheter.

    

Bli med!

Selv om de aller fleste i Sør-Amerika har hørt navnet Jesus, er det altfor mange som ikke kjenner ham som den eneste veien til frelse.

Derfor vil NLM fortsatt drive misjon i Sør-Amerika – vil du være med?

         

Film om arbeidet i Sør-Amerika ser du øverst i artikkelen.

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

   

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Sør-Amerika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.