Flaum i Ulgii

Store vassmengder førte til øydeleggingar på hus og eigedom for mange. Foto: Hogne Berland.

I går var det på grunn av kraftig regnver over kort tid flaum i Ulgii. NLM sine utsendingar som for tida er i Ulgii har det bra, men merkar situasjonen.

Mange av bebuarane i Ulgii bur i dalsidene rundt byen, i hus bygd av leire utan gode fundament.

Då flaumen kom ned frå fjellsidene, førte dei store vassmengdene i lag med regnet til store øydeleggingar. 270 (talet er ikkje bekrefta) heimar er øydelagt i flaumen.

  

Fryktar for drikkevatnet

I følgje vêrmeldingane skal det dei neste dagane fortsette å regne, noko som fører til frykt for ny flaum blant lokalbefolkninga.

Flaumen har også forureina brønnar, så reint drikkevatn kan for mange kome til å verte eit problem framover.

    

Ver med i bøn for befolkninga i Ulgii, oppryddingsarbeidet, styresmaktene si krisehandsaming og om at Gud må spare byen for nye flaumar dei komande dagane.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.