> NLM - The World for Christ -... / About NLM / About NLM / Om Norsk Luthersk MisjonssambandOm Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus. NLM har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge.

Formell informasjon:

Foretaksnavn: Norsk Luthersk Misjonssamband

Org.nr.: 938 679 177

       

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenveien 25, 0572 Oslo

E-post: hovedkontoret@nlm.no

Tlf: 22 00 72 00

    

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus.

NLM har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen evangelisering og diakoni i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, en butikkjede, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

Organisasjonen er demokratisk ledet. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av NLMs hovedstyre, som igjen velges av NLMs generalforsamling.

 

NLM Internasjonalt

I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler.
Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Nasjonale samarbeidspartnere

Et resultat av NLMs lange engasjement for trosformidling og menighetsbygging er aktive og selvstendige kirker i mange land. NLM støtter disse økonomisk og med personell. I dag jobber de fleste misjonærene under ledelsen i disse kirkene. Rådgivning og organisasjonsbygging er den vanligste oppgaven. Men mange utsendinger er også aktive som forkynnere og bidrar i det evangeliserende arbeidet.

Sensitive områder

NLM mener at alle har rett til å velge hva de vil tro på, derfor er organisasjonen til stede i flere områder der direkte forkynnelse ikke er akseptert. Vi tror at et kristent nærvær kan få stor betydning, og sammen med Norea Mediemisjon bruker vi også radio til formidling av kristen tro. Arbeidet drives i tett samarbeid med lokale kristne. Framover ønsker vi å styrke arbeidet med å nå ut med evangeliet til folkeslag som enda ikke har fått evangeliet forkynt.  

Kompetansebygging

NLM har alltid prioritert teologisk opplæring. Derfor har NLM startet en rekke bibelskoler og teologiske læresteder. Disse eies og drives nå av de nasjonale kirkene. En del av våre utsendinger er lærere ved slike institusjoner. Noen utarbeider materiell til undervisningen og oversetter litteratur til bruk i trosopplæring.

Bistand og utvikling

Omsorg for hele mennesket har alltid preget NLMs innsats. Fremdeles er vi engasjert i viktig helsearbeid på flere kontinenter. Vi støtter lokale sykehus og helsestasjoner økonomisk og i noen tilfeller med personell. Arbeidsområdene spenner fra store sykehus og kompetanseutvikling for helsepersonell til forebygging og folkeopplysning på grasrotnivå.

Hele lokalsamfunn har fått betydelig bedre levekår på grunn av NLMs innsats. I samarbeid med lokale partnere og Norad har NLM bidratt til bygdeutviklingsprogrammer som omfatter forbedring av primærhelsetjenester, undervisning, vann- og energitilførsel, bedriftsetablering og jordbruksutvikling. NLM ønsker å bruke og utvikle lokale ressurser.

Kvinners levevilkår og barns rettigheter er også prioriterte satsningsområder. Læring og tilgang på informasjon er nøkler til bedre liv for kvinner og barn. Derfor driver og støtter NLM opplysningsarbeid i form av både kurs og bevisstgjøring i småbygder og store mediekampanjer

Sammen med nasjonale lutherske kirker har NLM de senere årene startet flere store grunnskoler. Disse er blitt integrert i det nasjonale utdanningssystemet og drives som en del av kirkens arbeid. Det drives også arbeid for å forbedre hverdagen for barn gjennom holdningsskapende arbeid overfor foreldre og lærere på offentlige og kirkedrevne skoler

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon. Den ble grunnlagt i 1891 under navnet Kinamisjonsforbundet for å sende misjonærer til Kina. Da misjonærene måtte forlate landet etter 2. verdenskrig fikk organisasjonen dagens navn. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner.

NLM har mottoet "verden for kristus"

 

 

NLM i Norge

Norsk Luthersk Misjonssamband driver også et utstrakt arbeid i Norge. Historisk er vi en del av bedehusbevegelsen. Noen steder drives arbeidet sammen med andre organisasjoner på et felles bedehus, andre steder eier NLM sitt eget bedehus. Ikke minst i en del byer har NLM større forsamlinger med møter hver søndag og aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Luthersk bekjennelse

Til sammen består NLM i Norge av omkring 2500 foreninger og lag over hele landet. Vi driver arbeid blant barn og unge i mer enn 1000 foreninger, grupper, kor og lag. Organisasjonen arrangerer også en rekke leirer for barn og ungdom på våre mer enn 30 leirsteder, og hver sommer samles mange tusen ungdom på Ung Landsmøte, en årlig, landsomfattende festival for ungdom.

Gjennom vårt arbeid i Norge vil NLM å bidra til at nye mennesker får høre budskapet om Jesus Kristus. Vi vil være en vekkelsesbevegelse og sendeorganisasjon som utfordrer mennesker til å tjene Gud. Det er viktig for oss å styrke og bevare menneskers tro. Vi vil også ta et ansvar for misjonsarbeidet ved å utfordre til forbønn og givertjeneste.

NLM ønsker å bygge alt vårt arbeid på Bibelen. Vi betrakter Bibelen som Guds ord til oss og det må være den som avgjør hva vi tror og hvordan vi lever. I likhet med andre lutherske kirker og organisasjoner bygger vi på den lutherske bekjennelse.

Undervisning

Alene eller sammen med andre driver NLM nesten 30 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi over 40 barnehager og flere nærmiljøsentra.

Media

Mediearbeid står sentralt i NLM. Organisasjonen eier Lunde Forlag som gir ut kristen litteratur. Gjennom Norea Mediemisjon og en rekke lokalradioer har vi et omfattende radioarbeid. I tillegg arbeider Norea Mediemisjon med internett. NLM gir også ut bladet Utsyn og driver ungdomsportalen iTro.no. Sammen med Norea Mediemisjon, og i samarbeid med Indremisjonsforbundet, driver vi Superblink som er en medieklubb for barn.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.