NLMs organisering

NLM er en demokratisk oppbygd organisasjon med en generalforsamling som høyeste myndighet.

Valg på generalforsamlig

Hvert tredje år arrangerer Misjonssambandet generalforsamling. Da samles omkring tusen utsendinger for blant annet å velge et hovedstyre, for å godkjenne regnskap og fastlegge organisasjonens strategi.

Alle foreninger, forsamlinger og lag som er innmeldt i Misjonssambandet kan sende en delegat med stemmerett til generalforsamlingen.

 

Mellom generalforsamlingene ledes Misjonssambandet av et hovedstyre. Hovedstyret består av syv valgte medlemmer. Alle disse må være menn.

Bakgrunnen er at organisasjonen mener at Bibelen gir menn, med evner og nådegaver til det, et særskilt åndelig ansvar. Hovedstyret møtes til syv-åtte møter årlig.

 

Daglig drift

I det daglige leder Misjonssambandet av en generalsekretær. Han står ansvarlig for hovedstyret. Generalsekretæren arbeider ut i fra Misjonssambandets hovedkontor. Dette ligger på Fjellhaug i Oslo.

På hovedkontoret finnes det ulike avdelinger – som NLM Utland og NLM Norge. Disse avdelingene har henholdsvis et særlig ansvar for arbeidet organisasjonen driver på misjonsfeltene og i Norge.

  

I regionene

Lokalt i Norge er Misjonssambandet organisert i syv ulike regioner. Disse regionene ledes av et regionstyre – som igjen blir valgt på årlige regionårsmøter.

Alle regioner har også en regionleder, som ansettes av regionstyrene. Alle forsamlinger, lag og foreninger har en tilhørighet til en region. Regionene har egne budsjetter og legger strategier for det lokale arbeidet.

  

Minst en gang hvert tredje år arrangeres også et rådsmøte. Til dette møtet velger regionene delegater. I tillegg møter hele hovedstyret.

Rådsmøtet er i utgangspunktet et møte som hovedstyret benytter for å få råd i ulike spørsmål, men etter generalforsamlingen i 1997, har rådsmøtet også et særskilt hyrde- og læreansvar for Misjonssambandet. Det betyr at rådsmøtet kan fatte bindende vedtak i lærespørsmål.

 

På misjonsfeltene

På Misjonssambandets ulike misjonsfelt arrangeres det årlig en misjonærkonferanse. Da velger misjonærene et styre og drøfter ulike sider ved arbeidet.

I tillegg har alle felt en egen «stedlig representant» som ansettes av hovedstyret for Misjonssambandet.

    

Formell informasjon:

Foretaksnavn: Norsk Luthersk Misjonssamband

Org.nr.: 938 679 177

    

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Norsk Luthersk Misjonssamband, Sinsenveien 25, 0572 Oslo

E-post: hovedkontoret@nlm.no

Tlf: 22 00 72 00

  

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus.

NLM har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen evangelisering og diakoni i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Arbeidet i Norge inkluderer et utstrakt leirarbeid, skole- og barnehagedrift, en butikkjede, misjonsfellesskap (både større forsamlinger og mindre grupper), radio- og annen mediedrift, forlagsvirksomhet m.m.

Organisasjonen er demokratisk ledet. Den daglige driften ledes av en generalsekretær på vegne av NLMs hovedstyre, som igjen velges av NLMs generalforsamling.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.