NLM Internasjonalt

I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende misjons- og bistandsarbeid i tre verdensdeler.

Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

Nasjonale samarbeidspartnere

Et resultat av NLMs lange engasjement for trosformidling og menighetsbygging er aktive og selvstendige kirker i mange land. NLM støtter disse økonomisk og med personell. I dag jobber de fleste misjonærene under ledelsen i disse kirkene. Rådgivning og organisasjonsbygging er den vanligste oppgaven. Men mange utsendinger er også aktive som forkynnere og bidrar i det evangeliserende arbeidet.

Sensitive områder

NLM mener at alle har rett til å velge hva de vil tro på, derfor er organisasjonen til stede i flere områder der direkte forkynnelse ikke er akseptert. Vi tror at et kristent nærvær kan få stor betydning, og sammen med Norea Mediemisjon bruker vi også radio til formidling av kristen tro. Arbeidet drives i tett samarbeid med lokale kristne.

Kompetansebygging

Kirkesamfunn i sør har ikke rukket å bygge opp den samme kompetansen som etablerte kirker. Derfor har NLM startet en rekke bibelskoler og teologiske læresteder. Disse eies og drives i stor grad av de nasjonale kirkene. En del av våre utsendinger er lærere ved slike institusjoner. Noen utarbeider materiell til undervisningen og oversetter litteratur til bruk i trosopplæring.

Bistand og utvikling

Omsorg for hele mennesket har alltid preget NLMs innsats. Fremdeles er vi engasjert i viktig helsearbeid på flere kontinenter. Vi støtter lokale sykehus og helsestasjoner økonomisk og i noen tilfeller med personell. Arbeidsområdene spenner fra store sykehus og kompetanseutvikling for helsepersonell til forebygging og folkeopplysning på grasrotnivå.

Hele lokalsamfunn har fått betydelig bedre levekår på grunn av NLMs innsats. I samarbeid med lokale partnere og Norad har NLM bidratt til bygdeutviklingsprogrammer som omfatter forbedring av primærhelsetjenester, undervisning, vann- og energitilførsel, bedriftsetablering og jordbruksutvikling. NLM ønsker å bruke og utvikle lokale ressurser.

Kvinners levevilkår og barns rettigheter er også prioriterte satsningsområder. Læring og tilgang på informasjon er nøkler til bedre liv for kvinner og barn. Derfor driver og støtter NLM opplysningsarbeid i form av både kurs og bevisstgjøring i småbygder og store mediekampanjer.

Sammen med nasjonale lutherske kirker har NLM de senere årene startet flere store grunnskoler i ulike land. Disse er blitt integrert i det nasjonale utdanningssystemet og drives som en del av kirkens arbeid. Det drives også arbeid for å forbedre hverdagen for barn gjennom holdningsskapende arbeid overfor foreldre og lærere på offentlige og kirkedrevne skoler.


Today's Quote

Joh 5:24a Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.